ក្រសួងធនធានធានទឹកប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរត្រៀមជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋពីទឹកជំនន់នៅតាមដងទន្លេសេកុង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដោយ លោកចេម ហួត

 ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានធានទឹក និងឧត្ថុនិយម នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា   ឆ្នាំ២០១៨នេះប្រកាសឲ្យអា​​ជ្ញាធរ​​ត្រៀម​ជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសេកុង ជាពិសេសប្រជាពលរស់នៅ​រដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅកាន់ទី​​ទួលមានសុវត្ថិភាព ខណៈទឹកបានហូចេញពីទំនប់វាអគ្គីសនីប្រទេសឡាវ​​ចូលមកកម្ពុជា​បង្ករឲ្យមានជំនន់កើតឡើង៕

រូបភាពពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្ថុនិយម