បទយកការណ៍ស្ដីពី ការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់សេវាសណ្ឋាគាររបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរី

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖
ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សំអាង គុទាវិយា