នាទីសួនកំណាព្យ៖ ក្មេងទំនើង

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ក្មេងទំនើង

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ព្រះភិក្ខុកល្យាណរតោ ខ័ណ្ឌ ស៊ឹនសេម

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចឹក សំណាង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា