វិចារណកថា៖ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់

វិចារណកថា៖ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា