បទយកការណ៍ស្ដីពី ការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទទួលដីសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាល

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ផលិតដោយ  លោកស្រី សន សាវិន