គ ជ ប ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ថ្ងៃទី១៩កក្កដាឆ្នាំ២០១៨​ ជាថ្ងៃចុងក្រោយ​នៃ​ការទទួល​ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មាន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ ចន ណារិទ្ធ