យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៦)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៦)

សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង

រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា