បទ៖​ មោទនភាពអង្គរ (អ៊ុង នីនិច)

បទ៖​ មោទនភាពអង្គរ (អ៊ុង នីនិច)

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដើម៖ លោក អ៊ុក ស៊ីណារ៉េត

ទំនុកច្រៀងថ្មី៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ

ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា អ៊ុង នីនិច

រចនារូបភាព៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា