ធនាគារ​ជាតិ​ ព្រមានដកអាជ្ញាអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងគ្រឹះស្ថានឥនទានណាដែលនៅបន្តយកអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណពីអតិថិជន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដោយលោកជូន បូណា

 ភ្នំពេញ៖ ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​  បានព្រមានដកអាជ្ញាអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានធនាគារ​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ និងគ្រឹះស្ថានឥនទានជនបទ​ណានៅតែបន្ដសកម្មភាព ដែលមិនអនុវត្ដក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឥណទានយកអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬសៀវភៅគ្រួសារ​ និងសៀវភៅស្នាក់នៅ​សម្រាប់ការធានាការផ្ដល់ប្រាក់ឥណទាន។សុំអានសេចក្ដីប្រកាសទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖