សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ហុក សុខរិន

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ចាក់ផ្សាយ៖ វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា