ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី១៦ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

https://www.youtube.com/watch?v=BwiyX3SQWFs&feature=youtu.be
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា