ទស្សនៈកូនខ្មែរ៖​ ប្រជាជនកម្ពុជាសូមអរគុណប្រទេសជប៉ុន ដែលបានផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

(អត្ថបទខាងលើនេះ ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ។)