វិចារណកថា៖ គ្រប់ៗគ្នាត្រូវថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពដើម្បីឈានឈ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យ

វិចារណកថា៖ គ្រប់ៗគ្នាត្រូវថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពដើម្បីឈានឈ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈស្ថានីយ៏វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHZ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា