សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ពេលនេះApp ក្រសួងព័ត៌មាន​ បានបន្ថែមកំណែប្រែថ្មី​ សូមធ្វើការ update ដើម្បីទទួលបានមុខងារថ្មីៗទាំងអស់នោះ

មុខងារថ្មីៗដែលបានបន្ថែមមានដូចជា៖​
– ការបែងចែកព័ត៌មានទៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន​ីមួយៗ​ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា, និង​អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្ស៍ជាតិកម្ពុជា
– ការបន្ថែមមុខងារផ្សេងៗ​ទៀត
សម្រាប់ការUpdate សូមចូលទៅកាន់​Playstore សម្រាប់Android និងAppstore សម្រាប់iOS ហើយវាយពាក្យ​ Ministry of Information នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក​​ បន្ទាប់ចុចប៊ូតុង Update ជាការស្រេច។