វិចារណកថា៖ សុខសន្តិភាព មានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

វិចារណកថា៖ សុខសន្តិភាព មានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា