នាទីកសិកម្ម៖ ការកៀរពង្រាបដីដើម្បីដាំដំណាាំស្រូវ

នាទីកសិកម្ម៖ ការកៀរពង្រាបដីដើម្បីដាំដំណាាំស្រូវ

ចាក់ផ្សាយៈ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្បុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ