សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីរយៈពេល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីរយៈពេល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ហុក សុខរិន

អត្ថាធិប្បាយដោយៈ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ចាក់ផ្សាយ៖តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា