ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្តីស្តីពីការកសាង​និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ដំណាក់កាលទី៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​​ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី