នាទីសួនកំណាព្យៈ គេមានគុណលើយើង និងយើងមានគុណលើគេ (ភាគទី២)

នាទីសួនកំណាព្យៈ គេមានគុណលើយើង និងយើងមានគុណលើគេ (ភាគទី២)

និពន្ធដោយៈ លោក លី ហាក់សេង

សូត្រដោយៈ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយៈ លោក ចឹក សំណាង

ចាក់ផ្សាយៈរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វាលាម៉ោង២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា