បទយកការណ៍ ស្តីពីការហាត់ប្រាណ ដើម្បីជំនួយសុខភាព

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ដោយ កង មុន្នីរ៉ា