ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ ថ្ងៃទី០៦ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

https://youtu.be/w87yxQNvAzQ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា