នាទីនារីរតនៈ៖ ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំ៤អាណតិ

នាទីនារីរតនៈ៖ ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំ៤អាណតិ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ០៩ព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី