ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី០៥ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

https://www.youtube.com/watch?v=n67L4eqUuTQ&feature=youtu.be
ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨