បទយកការណ៏ស្តីពី ក្រុមាខ្មែរ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវីន