នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការរៀនសូត្រក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការរៀនសូត្រក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៥ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិ AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា