បទយកការណ៍ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទក្នុងរដូវបិទនេសាទ

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោក ស្រី សន សាវីន