ពេលនេះក្រសួងព័ត៌មានកំពុងដំណើរការសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គម

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ៖ រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបើកសិក្ខាសាលា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តាម គេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតនៅកម្ពុជា  ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់  ដឹងដល់ អ្នកសាព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត ។ដូច្នេះ ក្រសួងបាន ស្នើឲ្យ ម្ចាស់ស្ថានីយ និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សផ្វផ្សាយទាំងអអស់បញ្ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សាយ ឬបុគ្គលឹកឲ្យចូលរួមសិក្ខា សាលា នេះ។សិក្ខាសាលានេះ បានធ្វើឡើងរយះពេលមួយព្រឹក នៅថ្ងៃទី៤ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាលសត្យា ទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ។