វិចារណកថាៈ មោទនៈភាពជាតិថ្មីមួយទៀត ដោយក្រម៉ាខ្មែរជាប់ឯកគ្គទកម្មជាក្រម៉ាវែងជាងគេលើពិភពលោក

វិចារណកថាៈ មោទនៈភាពជាតិថ្មីមួយទៀត ដោយក្រម៉ាខ្មែរជាប់ឯកគ្គទកម្មជាក្រម៉ាវែងជាងគេលើពិភពលោក

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង២១ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា