ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ធ្វើស្រែទាន់មេឃភ្លៀង

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ធ្វើស្រែទាន់មេឃភ្លៀង

ច្រៀងដោយៈ ភីរម្យប្រាជ្ញ ឈួន និង សង្ហា ណៃ

ចាក់ផ្សាយៈវេលាម៉ោង២០ម៉៣០ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=iTe83REezWs