សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាភក្តី តេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា