សាលារាជធានីភ្នំពេញជ្រើសរើសបុគ្គលិកបើករថយន្តក្រុងចំនួន៤៣នាក់ 

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដោយ លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី៣ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកអ្នកបើករថយន្តក្រុងចំនួន៤៣នាក់ឲ្យបំរើការងារនៅរដ្ឋករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ។

          ចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការជ្រើសរើស និងកាលបរិច្ឆ័ទសូមអានសេចក្តីជួនដំណឹងខាងក្រោម៖