នាទីកសិកម្មៈ ដំណាំឆៃថាវ

នាទីកសិកម្មៈ ដំណាំឆៃថាវ

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង ៩ព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្បុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ