អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយៈ អបអរសារទរទិវាមច្ចជាតិ ១ កក្កដា

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយៈ អបអរសារទរទិវាមច្ចជាតិ ១ កក្កដា

និពន្ធដោយៈ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយៈ លោក ជិន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី០២ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា