ព័ត៌មានជាសំលេង សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ៨យប់ថ្ងៃទី០២ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន ក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖