ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែ កកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន ក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា