វិចារណកថាៈ ជុំរុញការចិញ្ចឹមត្រី និងលែងកូនត្រីតាមបឹងព្រែកធម្មជាតិអោយបានច្រើន

វិចារណកថាៈ ជុំរុញការចិញ្ចឹមត្រី និងលែងកូនត្រីតាមបឹងព្រែកធម្មជាតិអោយបានច្រើន

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង២១ម៉០០ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា