នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និងវប្បធម៌ខ្មែរៈ ប្រាសាទក្រោលគោ

នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និងវប្បធម៌ខ្មែរៈ ប្រាសាទក្រោលគោ

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង០៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា