នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរៈ របៀបរបបសុំទឹកភ្លៀងពីបូរមបូរាណ

នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរៈ របៀបរបបសុំទឹកភ្លៀងពីបូរមបូរាណ ចាក់ផ្សាយៈ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិ AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា