ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ការថែរទាំនិងការពាត្រីនៅកម្ពុជា

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ការថែរទាំនិងការពាត្រីនៅកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយៈ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាត់កម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ថ្ងៃទី29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018

ច្រៀងដោយៈ លោក សាន សុវណឌឿន និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា