នាទីនារីរតនៈសូមជូនៈ អត្ថបទស្រាវជ្រាវស្តីពី “ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវយល់ដឹងក្នុងការថែរក្សាសុខភាព”

នាទីនារីរតនៈសូមជូនៈ អត្ថបទស្រាវជ្រាវស្តីពី “ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវយល់ដឹងក្នុងការថែរក្សាសុខភាព”

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង ៩ព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី