ព័ត៌មានជាសំលេងសម្រាប់ផ្សាយយប់ថ្ងៃទី២៨ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា