ព័តមានជាសំលេងសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤ ថ្ងៃទី២៨ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា