វិចារណកថាៈ ៦៧ឆ្នាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពុះពារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាជន ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

វិចារណកថាៈ ៦៧ឆ្នាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពុះពារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាជន ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង ០៧ម៉០២ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា