ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ ៖ បញ្ញើរស្មើបំណុល

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ ៖ បញ្ញើរស្មើបំណុល

ច្រៀងដោយ ៖ ព្រឹទ្ធភារម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន និងលោកស្រី ព្រំ ផល្លា

ផលិតដោយ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា