អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ អបអរសាទរទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ៖ អបអរសាទរទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
និពន្ធដោយ ៖ លោក លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន អេង និងអ្នកនាង អ៊ូច សាវី
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ