វិចារណកថាៈ ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជីវិត និង សហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀន