ឯកឧត្តម ហួត ឃាងវេង ដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតក្រសួងព័ត៌មាន ធ្វើបទបង្ហាញអំពីការផ្សាយព័ត៌មាន នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ហួត ឃាងវេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអនុប្រធានដឹកនាំប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត (Mobile Application) ក្រសួងព័ត៌មាន ដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតក្រសួងព័ត៌មាន ធ្វើបទបង្ហាញ និងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា នៅលើ Mobile Applicaion ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ អ៊ឹង គឹមឈាង