ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឯកឧត្តម គង់ វិបុល
ឯកឧត្តម ប៊ុន សម ឯកឧត្តម ជា ប៉េងឈាង ឯកឧត្តម អ៊ូ ប៊ុនឡុង
ឯកឧត្តម អ៊ឹង ទាស៊ាម ឯកឧត្តម សូរ វ៉ិចទ័រ
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ ៦០ ផ្លូវលេខ ៩២ ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ +៨៥៥ - (០)២៣ - ៧២៤ ៦៦៤ / ៤២៨ ៦៣៤
ទូរសារ +៨៥៥ - (០)២៣ - ៤២៧ ៧៩៨ / ៤៣០ ៧៤៥
សារអេឡិចត្រូនិច efi@camnet.com.kh
គេហទំព័រ www.mef.gov.kh