រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាការអឺរ៉ុប ក្នុងការបើកដំណើរការនីតិវិធីជាផ្លូវការ សម្រាប់ដកជាបណ្តោះអាសន្ននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —