កម្ពុជា នឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៤ គណៈកម្មាធិការព្រំដែន ទូទៅកម្ពុជា-ថៃ នាថ្ងៃទី១៣ ដល់១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —